Raport bieżący Nr 32/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat - Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 10%

Vistula Group  S.A. w Krakowie  („Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa („IPOPEMA TFI”), informację przekazaną na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 ze zm.), że w wyniku nabycia przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) w transakcji przeprowadzonej poza rynkiem regulowanym w dniu 18 grudnia 2013 r. i rozliczonej w dniu 19 grudnia 2013 r., akcji Spółki, udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów Spółki przekroczył próg 10%.

Przed ww. zdarzeniem Fundusz posiadał 16.869.999 akcji, stanowiących 9,70% kapitału zakładowego Spółki, dających 16.869.999 głosów, co stanowiło 9,70% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada łącznie 25.519.999 akcji, co stanowi 14,68% kapitału zakładowego Spółki i daje 25.519.999 głosów oraz 14,68% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Tym samym na dzień niniejszego zawiadomienia łącznie fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają 25.519.999 akcji, co stanowi 14,68% kapitału zakładowego Spółki i daje 25.519.999 głosów oraz 14,68% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Towarzystwo jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększania jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Spółkę w ramach IPOPEMA 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, jak i innych zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent