Raport bieżący Nr 32/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat - Korekta informacji zawartej w skonsolidowanym raporcie półrocznym Emitenta za okres I półrocza 2012 roku.

W związku z przekazaniem przez Vistula Group S.A. w Krakowie („Emitent”) do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2012 roku skonsolidowanego raportu półrocznego za okres I półrocza 2012 roku („Raport”), Emitent niniejszym informuje, że w wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, zawartych na stronie pierwszej Raportu, podane zostały błędne wartości w pozycji II „Zysk (strata) z działalności operacyjnej” półrocze/2012 wyrażone w tys. zł oraz w tys. EUR. Prawidłowe wartości wyżej wymienionej pozycji powinny wynosić odpowiednio 12.509 tys. zł oraz  2.961 tys.  EUR.

W związku z dokonaniem powyższej korekty Emitent niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości pełną treść skorygowanego Raportu.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent