Raport bieżący nr 31/2015

Raport bieżący nr  31/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat  - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki Vistula Group S.A.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w związku z emisją 859.366 sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D drugiej transzy, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym -  Spółka otrzymała Uchwałę nr 396/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 r. o następującej treści:

„Uchwała nr 396/2015
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Vistula Group S.A.

§1.

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone jest 859.366  (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta  sześćdziesiąt sześć)  akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Vistula Group S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

§2.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 5 maja 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Vistula Group S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 maja 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVSTLA00011”.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”