Raport bieżący nr 31/2014

Raport bieżący: 31/2014


Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Temat: Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych


Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi


1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Jerzy Mazgaj

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena (zł)
11 grudnia 2014; Kupno; 295.000; 1,77
11 grudnia 2014; Kupno; 185.000; 2,20

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcje giełdowe (dotyczy kupna 295.000 akcji w dniu 11 grudnia 2014 r.)
Transakcje pakietowe na GPW (dotyczy  kupna 185.000 akcji w dniu 11 grudnia 2014 r.)

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 15 grudnia  2014 roku