Raport bieżący Nr 31/2013

Podstawa prawna: Art. 70  pkt 1 Ustawy o ofercie - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat - Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 10%

Vistula Group  S.A. w Krakowie  („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa („IPOPEMA TFI”), informację przekazaną na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) ppkt. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ppkt. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 ze zm.), że w wyniku zbycia przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez IPOPEMA TFI, inny niż IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 10 grudnia 2013 r. a rozliczonej w dniu 13 grudnia 2013 r. akcji Spółki, udział funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 10%.

Przed ww. zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI łącznie z Funduszem posiadały 21.869.999 akcji Spółki, stanowiących 12,58% kapitału zakładowego Spółki, dających 21.869.999 głosów, co stanowiło 12,58% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia łącznie fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI   posiadają 16.869.999 akcji, co stanowi 9,70% kapitału zakładowego Spółki i daje 16.869.999 głosów oraz 9,70% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent