Raport bieżący Nr 31/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat - Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działając zgodnie z  art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), poinformowało, że w wyniku nabycia praw do akcji Spółki w ofercie publicznej, rozliczonych w dniu 20 sierpnia 2012 roku,  ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Fundusz”) zwiększył stan posiadanych akcji i praw do akcji Spółki i z chwilą zamiany praw do akcji na akcje stanie się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 10%  głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem praw do akcji Fundusz posiadał 8.939.864 akcji Spółki (osiem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 8,01 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 8.939.864 (osiem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery)  głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,  co stanowiło 8,01  % ogólnej liczby głosów.

W dniu 24 sierpnia 2012  roku na  rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 8.939.864 akcji Spółki (osiem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki oraz 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji Spółki, co stanowi 11,35 % kapitału zakładowego Spółki. Z chwilą zamiany praw do akcji Spółki na akcje, Fundusz będzie uprawniony do 15.189.864 (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,  co będzie stanowiło 11,35 % ogólnej liczby głosów.

W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent