Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa prawna: Inne regulacje.

Temat: Kandydatura Pana Jerzego Mazgaja do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A..

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 22 czerwca 2018 r. Pan Jerzy Mazgaj jako akcjonariusz Spółki w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku („Zgromadzenie”) dotyczącym wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji, zgłosił swoją kandydaturę do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Mazgaj jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 par. 2 KSH, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Mazgaj nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie istnieją jakiekolwiek inne znane mu przeszkody dla kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysu zawodowego Pana Jerzego Mazgaja celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed Zgromadzeniem.

Files to download