Raport bieżący nr 30/2015

Raport bieżący nr  30/2015


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat  - Rejestracja akcji Vistula Group S.A. serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w związku z emisją 859.366 sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D drugiej transzy, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym -  Spółka otrzymała Uchwałę nr 277/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2015 r. o następującej treści:

„Uchwała nr 277/15
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki  VISTULA  GROUP  S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w  depozycie  papierów  wartościowych 859.366  (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta  sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela  serii  L  spółki  VISTULA GROUP  S.A. o  wartości nominalnej  0,20  zł (dwadzieścia  groszy) każda, oraz nadać im kod  PLVSTLA00011, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLVSTLA00011, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.

§ 2
Informacja  o zarejestrowaniu akcji  wskazanych  w  § 1  ust.  1  zostanie  przekazana  w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”