Raport bieżący Nr 30/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych Emitenta do obrotu.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), na podstawie przepisu § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), przekazuje poniżej szczegółowe informacje na temat subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M („Akcje”), dokonanej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd Emitenta podmiotów:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 sierpnia 2013 r.; data zakończenia subskrypcji: 12 sierpnia 2013 r.
2) Data zawarcia umów objęcia akcji, o których mowa w art. 441 § 2 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych: 12 sierpnia 2013 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 40.000.000 Akcji,
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy: nie dotyczy,
5) Liczba papierów wartościowych objętych zawartymi umowami objęcia akcji: 40.000.000,
6) Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 0,80 zł,
7) Liczba osób, które złożyły oświadczenie o objęciu akcji w ramach subskrypcji: 8,
8) Liczba osób, z którymi zawarto umowy objęcia akcji: 8,
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną cena jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy,
10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 32.000.000 zł,
11) Według stanu na dzień 17 grudnia 2013 r. koszty emisji Akcji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 204.772,00 zł netto, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty wraz z kosztami doradztwa i przygotowania prospektu emisyjnego: 150.000,00 zł
b) opłaty sądowe skarbowe i notarialne oraz związane z dotychczasowymi czynnościami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku z  rejestracją Akcji oraz ich wprowadzeniem do publicznego obrotu: 54.772,00 zł,
c) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
d) Promocja oferty: nie dotyczy,
12) Według stanu na dzień 17 grudnia 2013 r. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi: 0,005 zł,
13) Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji Akcji zostały rozliczone w księgach na zmniejszenie nadwyżki ze sprzedaży Akcji powyżej ich wartości nominalnej (Agio) i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej „Kapitał Zapasowy”.

Emitent udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zewnętrznych uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji Akcji.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent