Raport bieżący Nr 30/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat - Uzupełnienie informacji o zakończonej subskrypcji akcji serii K

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 27/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 roku, dotyczącego zakończenia subskrypcji 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,20 zł każda („Akcje”) informuje, iż szacunkowe koszty emisji Akcji zostały określone w  rozdziale 8 części IV prospektu emisyjnego  "Koszty emisji lub oferty” na str. 226.
Według stanu na dzień 23 sierpnia 2012 r. koszty emisji Akcji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 248.120,38 zł netto, w tym:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty wraz z kosztami doradztwa i przygotowania prospektu emisyjnego: 155.000 zł,
b. promocja oferty: 25.800 zł
c. opłaty skarbowe i notarialne oraz związane z dotychczasowymi czynnościami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z obsługą przydziału Akcji oraz rejestracją i wprowadzeniem do publicznego obrotu praw poboru oraz praw do Akcji: 67.320,38 zł.
d) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji Akcji zostały rozliczone w księgach na zmniejszenie nadwyżki ze sprzedaży Akcji powyżej ich wartości nominalnej (Agio) i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej "Kapitał Zapasowy".

Według stanu na dzień 23 sierpnia 2012 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji przypadający na jedną Akcję objętą subskrypcją wyniósł 0,01 zł.

Emitent udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zewnętrznych uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji Akcji.

Erwin Bakalarz

Prokurent