Raport bieżący nr 29/2018

Podstawa prawna: Inne regulacje.

Temat: Kandydatura Pana Piotra Nowjalisa do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Colian Holding S.A..

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 22 czerwca 2018 roku otrzymała od akcjonariusza Spółki Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Nowjalisa na członka Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku („Zgromadzenie”) dotyczącym wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Nowjalis wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 27 czerwca 2018 roku. Pan Piotr Nowjalis posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w stosunku do jego osoby nie występują przesłanki uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przez niego funkcji członka rady nadzorczej Spółki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, między innymi określone w  art. 18 i 387 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Pan Piotr Nowjalis spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), spełnia pozostałe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, a także spełnia  kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Piotr Nowjalis nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, która prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Nowjalis nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Piotra Nowjalisa, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zgromadzeniem.

Files to download