Raport bieżący nr 29/2014

Raport bieżący nr 29/2014

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Temat:  Zawiadomienie  w sprawie zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, działając stosownie do  art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), zawiadomiła Spółkę, iż w wyniku nabycia w ramach transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Pana Jerzego Mazgaja, Prezesa Zarządu Alma Market S.A. akcji Spółki w ramach następujących transakcji:

Data transakcji    Rodzaj transakcji    Łączny wolumen (szt.)    Średnia cena nabycia    Wartość transakcji w zł
18 listopad 2014    kupno                    400 000                        1,00 zł                          400 000,00 zł
24 listopad 2014    kupno                    200 000                        2,00 zł                          400 000,00 zł
26 listopad 2014    kupno                    200 000                        2,00 zł                          400 000,00 zł
27 listopad 2014    kupno                    300 000                        2,00 zł                          600 000,00 zł
28 listopad 2014    kupno                    500 000                        2,00 zł                       1 000 000,00 zł
2 grudzień 2014    kupno                    400 000                        2,00 zł                          800 000,00 zł
4 grudzień 2014    kupno                    500 000                        2,00 zł                       1 000 000,00 zł
8 grudzień 2014    kupno                    500 000                        2,20 zł                       1 100 000,00 zł


Alma Market S.A. stała się posiadaczem akcji zapewniających łącznie pośrednio i bezpośrednio więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rodzaj zdarzenia: nabycie akcji przez osobę pozostającą w porozumieniu z Alma Market S.A.
Data zmiany udziału: okres od 18 listopada do 8 grudnia 2014 roku
Firma spółki: Vistula Group S.A.
Siedziba i adres spółki: ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

Stan posiadania przed nabyciem akcji przez osobę pozostającą w porozumieniu z Alma Market S.A.

Liczba posiadanych akcji Spółki: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.500.000, Jerzy Mazgaj 0,  łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 14.893.420

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: Alma Market S.A. 7,13%, Krakchemia S.A. 1,44%, Jerzy Mazgaj 0,00%, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 8,57%   

Liczba głosów posiadanych z akcji Spółki: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.500.000, Jerzy Mazgaj 0,  łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 14.893.420

Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: Alma Market S.A. 7,13%, Krakchemia S.A. 1,44%, Jerzy Mazgaj 0,00%, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 8,57%                   

Stan posiadania po nabyciu akcji przez osobę pozostającą w porozumieniu z Alma Market S.A.

Liczba posiadanych akcji Spółki: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.500.000, Jerzy Mazgaj 3.000.000,  łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 17.893.420

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: Alma Market S.A. 7,13%, Krakchemia S.A. 1,44%, Jerzy Mazgaj 1,73%, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 10,29%   

Liczba głosów z posiadanych akcji: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.500.000, Jerzy Mazgaj 3.000.000,  łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 17.893.420

Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: Alma Market S.A. 7,13%, Krakchemia S.A. 1,44%, Jerzy Mazgaj 1,73%, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 10,29%.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Alma Market S.A. oraz podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie wykluczają nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej oraz informacji napływających ze Spółki.