Raport bieżący Nr 29/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat  - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii K spółki Vistula Group S.A.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 sierpnia 2012 roku podjął uchwałę nr 810/2012 o następującej treści:

 

„Uchwała nr 810/2012

Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na  Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A.

§ 1.

Na  podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 22 sierpnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 22.310.270 (dwadzieścia dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLVSTLA00078”;

2) notować prawa do akcji spółki Vistula Group S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VISTULA-PDA” i oznaczeniem „VSTA”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”