Raport bieżący Nr 28/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii K spółki Vistula Group S.A.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 sierpnia 2012 roku podjął uchwałę nr 605/12 o następującej treści:

„Uchwała nr 605/12
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
 
§ 1.

Na  podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki  Vistula Group S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 20 sierpnia 2012 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 22.310.270 (dwadzieścia dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 22/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r., i nadać im kod PLVSTLA00078.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

 

Erwin Bakalarz

Prokurent