Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa prawna: Inne regulacje.

Temat: Kandydatura Pana Artura Małka do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 21 czerwca 2018 r. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Nationale-Nederlanden PTE”) działając w imieniu akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) poinformowało Spółkę, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2018 roku („Zgromadzenie”), Fundusz zamierza zgłosić kandydaturę Pana Artura Małka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez Nationale-Nederlanden PTE Pan Artur  Małek wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż  spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. W opinii Nationale-Nederlanden PTE doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Artura Małka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Artur Małek spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Pan Artur Małek jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 par. 2 KSH, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Małek nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie istnieją jakiekolwiek inne znane mu przeszkody dla kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Artura Małka, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zgromadzeniem.

Files to download