Raport bieżący nr 27/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rejestracja akcji Vistula Group S.A. serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w związku z emisją 473.973  (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D trzeciej transzy, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym -  Spółka otrzymała Uchwałę nr 339/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 maja 2016 r. o następującej treści:

„Uchwała nr 339/16
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 25 maja 2016 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki  VISTULA  GROUP  S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w  depozycie  papierów  wartościowych do 473.973  (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela  serii  L  spółki  VISTULA GROUP  S.A. o  wartości nominalnej  0,20  zł (dwadzieścia  groszy) każda, oraz nadać im kod  PLVSTLA00011, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLVSTLA00011, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii L w depozycie papierów wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 następować będzie na podstawie instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 13 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu