Raport bieżący Nr 27/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - Informacje poufne.

Temat - Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego akcji Vistula Group S.A. serii M.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2013 roku otrzymała informację o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zatwierdzeniu aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii M, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 listopada 2013 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2013.
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Spółkę w dniu 14 listopada 2013 r. śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za III kwartał 2013 r.
W związku z powyższym Spółka informuje, iż elektroniczna wersja Aneksu Nr 1 do Prospektu Emisyjnego, opublikowana zostanie w dniu dzisiejszym tj. 29 listopada 2013 roku na stronie internetowej Spółki (www.vistulagroup.pl) w dziale poświęconym relacjom inwestorskim oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, to jest Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (www.bossa.pl ).

Erwin Bakalarz

Prokurent