Raport bieżący Nr 27/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Dojście do skutku emisji akcji Vistula Group S.A. serii K

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że  emisja 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, emitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie uchwały nr 22/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Vistula Group S.A. z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K, w związku z czym w dniu 9 sierpnia 2012 roku Emitent dokonał ich przydziału.

Jednocześnie na podstawie przepisu § 33 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), Emitent przekazuje poniżej szczegółowe informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii K.
1. Data otwarcia Oferty: 17 lipca 2012 roku, data zamknięcia Oferty: 9 sierpnia 2012 roku.
2. Data przydziału akcji: 9 sierpnia 2012 roku.
3. Liczba akcji objętych Ofertą: 22.310.270 akcji
4. Liczba akcji, na które złożono zapisy: 22.310.270.
5. W wyniku wykonywania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru w ramach zapisów podstawowych zostało objętych 12.698.934 akcje serii K. Na podstawie pozostałych zapisów objęto 9.611.336 akcji serii K. Nie dokonano redukcji zapisów na akcje.
6. Liczba przydzielonych akcji: 22.310.270.
7. Cena Emisyjna: 0,80 zł za jedną akcję serii K.
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii K: 888, w tym: - 793 w ramach zapisów podstawowych (wykonania prawa poboru), - 95 w ramach pozostałych zapisów.
9. Emitent nie korzystał z subemitentów.
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 17.848.216 złotych.
11. W związku z faktem, iż rozliczanie kosztów Oferty nie zostało przez Spółkę zakończone, Spółka poinformuje o poniesionych kosztach niezwłocznie po ich podliczeniu, ale nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.
12. Informacja na temat średniego kosztu przeprowadzenia Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją wskazaną w punkcie 11.

Erwin Bakalarz

Prokurent