Raport bieżący nr 26/2017

Podstawa prawna: inne regulacje


Temat:
Kandydatura Pana Jerzego Stelmacha do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w imieniu QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Multistrategy FIZ.


Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 25 kwietnia 2017 roku, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu akcjonariuszy Spółki QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Multistrategy FIZ, w związku ze zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, zgłosiło kandydaturę Pana Jerzego Stelmacha na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu życiorys Pan Jerzego Stelmacha, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Files to download