Raport bieżący Nr 26/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe.

Temat - Rejestracja akcji Vistula Group S.A. serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 870/13 z dnia 20 listopada 2013 r. o następującej treści:

„Uchwała nr 870/13
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 20 listopada 2013 r.
 
§1.

1. Na  podstawie § 40 ust. 2, 3a i 4a oraz  § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki  Vistula Group S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 40.000.000 (czterdzieści milionów)  akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Vistula Group S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLVSTLA00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, do którego wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLVSTLA00011,  z zastrzeżeniem ust. 2.


2. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt, dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych  akcji do obrotu na tym rynku. 

§2.

Informacja o zarejestrowaniu akcji wskazanych w § 1 ust. 1  zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

Erwin Bakalarz

Prokurent