Raport bieżący Nr 26/2012

 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na znaczących aktywach Emitenta

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z podpisaniem w dniu 26 kwietnia 2012 roku umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „ARP”)  w kwocie 20 mln zł, zaciągniętej na zakup towarów związanych z bieżącą działalnością, Emitent otrzymał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów  z dnia 27 czerwca 2012 roku o dokonaniu  wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu rejestrowego na rzecz ARP, który został ustanowiony  na znaczących aktywach Emitenta w postaci zbioru rzeczy ruchomych stanowiących zapasy materiałów, surowców, towarów handlowych i wyrobów gotowych oraz elementów dodatkowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym stanowiących całość gospodarczą chociażby ich skład był zmienny, znajdujących się w magazynach oraz  wybranych sklepach detalicznych Emitenta, których szacunkowa wartość netto na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 40.081.936,31 zł.

Przedmiotowy zastaw rejestrowy ustanowiony został na podstawie umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy ARP (Zastawnik) oraz Emitentem  (Zastawca) w dniu 26 kwietnia 2012 roku w celu udzielenia zabezpieczenia wykonania zobowiązań  Emitenta wobec ARP wynikających z wyżej wymienionej umowy pożyczki z dnia 26 kwietnia 2012 roku, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 40.000.000 zł.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz ARP wyżej opisany zastawy rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, że ich  wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a ARP na rzecz której  ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nią zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.