Raport bieżący Nr 25/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - Informacje poufne.

Temat - Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego akcji Vistula Group S.A. serii M.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2013 roku otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 17/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
W związku z powyższym Spółka informuje, iż elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego, opublikowana zostanie w dniu 14 listopada 2013 roku na stronie internetowej Spółki (www.vistulagroup.pl) w dziale poświęconym relacjom inwestorskim oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, to jest Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (www.bossa.pl ).

 

Erwin Bakalarz

Prokurent