Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa prawna: inne regulacje


Temat: Kandydatura Pani Beaty Pawłowskiej-Czerwińskiej do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 24 kwietnia 2017 roku, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („PTE PZU”) reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", będący akcjonariuszem Spółki, zgłosiło kandydaturę Pani Beaty Pawłowskiej-Czerwińskiej w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

W opinii PTE PZU kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej życiorys Pani Beaty Pawłowskiej-Czerwińskiej celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Pani Beata Pawłowska-Czerwińska – Kandydat do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.
Wykształcenie:
1990 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Mgr Organizacji i Zarządzania

Doświadczenie Zawodowe:
2014-obecnie: Oriflame Polska, Prezes Zarządu;
2012-2014: Selena FM Grupa, Wiceprezes Zarządu;
2011-2012: Madej &Wróbel, Prezes Zarządu (Interim);
2009-2011: Royal Unibrew, General Manager, Prezes Zarządu;
2007-2009: Własna działalność gospodarcza, Właściciel;
2004-2007: Hoop, General Manager;
2003-2004: MTV Networks Polska, General Manager, Prezes Zarządu;
2002-2003: The Coca-Cola Company, Prezes Zarządu, Członek CEE Division Leadership Team;
1998-2002: International Paper Polska: 1998-2002 General Manager,1998 Dyrektor Sprzedaży i Marketingu;
1991-1997: Procter & Gamble:  1997-1998 Head of Pharmacy Division, 1996-1997 Head of National Accounts Department, 1995-1996 District Manager (Region Centralnej Polski), 1993-1995 Unit Manager, Unit Van-Selling Manager, 1991-1993 District Field Representative, Project Leader, Sales Representative.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Beata Pawłowska-Czerwińska wyraziła zgodę na kandydowanie i powołanie jej jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki. W odniesieniu do Pani Beaty Pawłowskiej-Czerwińskiej nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej. Pani Beata Pawłowska-Czerwińska nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Beata Pawłowska-Czerwińska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pani Beata Pawłowska-Czerwińska spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do uchwały NR 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.