Raport bieżący Nr 24/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe.

Temat - Ustanowienie zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Emitenta.

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej „Emitent”), informuje, iż w związku z  ust. 5  „Warunków emisji  obligacji kuponowych, amortyzowanych serii D o numerach od 1 do 140.000” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Emitenta nr 01/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji przez Spółkę Vistula Group S.A. oraz w związku z postanowieniami uchwały Zarządu Emitenta nr 02/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczeń wykupu obligacji serii D emitowanych przez spółkę Vistula Group S.A., zgodnie z którymi Emitent zobowiązany był do  ustanowienia zabezpieczeń zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii D w terminie do 90 dni od dnia emisji obligacji serii D, Emitent otrzymał informacje o postanowieniach Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów  z dnia 2 października 2013 roku o dokonaniu  wpisów w Rejestrze Zastawów, zastawów rejestrowych na rzecz obligatariuszy, którzy  nabyli  obligacje serii D Emitenta o  łącznej wartości nominalnej 140.000.000 zł  (dalej „Obligatariusze”).
Przedmiotowe zastawy rejestrowe zostały ustanowione  na następujących znaczących aktywach Emitenta :
a) prawach ochronnych do znaków towarowych Emitenta, t.j.: wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego „VISTULA” (numer świadectwa ochronnego 4730289), znaku towarowego słowno-graficznego „W.KRUK 1840” (numer świadectwa ochronnego 72340) oraz znaku towarowego słowno-graficznego „WÓLCZANKA” (numer świadectwa ochronnego 198512), których szacunkowa wartość na dzień 30 czerwca 2013 roku  wynosi odpowiednio 94.334.000 zł, 88.952.000 zł oraz 41.878.000 zł;
 
b) zbiorze rzeczy ruchomych w postaci towarów handlowych stanowiących całość gospodarczą chociażby ich skład był zmienny będących własnością  Emitenta, znajdujących się w sklepach i magazynach Emitenta, których szacunkowa wartość na dzień 31 marca 2013 roku wynosi 338.891.000 zł.

Przedmiotowe zastawy rejestrowe ustanowione zostały na podstawie umów o ustanowienie zastawów rejestrowych zawartych pomiędzy administratorem zastawu działającym na rzecz obligatariuszy obligacji serii D (Zastawnik) oraz Emitentem  (Zastawca) w celu udzielenia zabezpieczenia zobowiązań  Emitenta wobec Obligatariuszy wynikających z emisji obligacji serii D do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 210.000.000 zł.
 
Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Obligatariuszy wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące z uwagi na fakt, że ich  wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Zastawnikiem i osobami nim zarządzającymi, nie istnieją żadne powiązania.

Dokonanie wpisu w rejestrze zastawów powyższych zastawów rejestrowych stanowi również wypełnienie zobowiązania Emitenta wynikającego z pkt. 5.1. „Warunków emisji  obligacji kuponowych, amortyzowanych serii D o numerach od 1 do 140.000” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Emitenta nr 01/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji przez Spółkę Vistula Group S.A. do ustanowienia zabezpieczeń w terminie 90 dni od dnia emisji obligacji serii D.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji obligacji serii D zostały podane w raportach bieżących Emitenta nr 12/2013 oraz nr 15/2013.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent