Raport bieżący Nr 24/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego akcji Vistula Group S.A. serii K

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 lipca 2012 roku Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego dotyczącego oferty publicznej akcji na okaziciela Spółki serii K („Prospekt Emisyjny”), emitowanych na podstawie Uchwały nr 22/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru.
W związku z powyższym Spółka informuje, iż elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego, opublikowana zostanie w dniu 16 lipca 2012 roku na stronie internetowej Spółki (www.vistulagroup.pl) w dziale poświęconym relacjom inwestorskim oraz na stronie internetowej oferującego akcje Spółki serii K, to jest Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (www.bossa.pl ).

 

Erwin Bakalarz

Prokurent