Raport bieżący Nr 23/2013

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Temat - Zawiadomienie w sprawie zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2013 roku otrzymała zawiadomienie od Pana Wojciecha Kruka, w którym  na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pan Wojciech Kruk poinformował Spółkę, iż w dniu 23 września 2013 roku powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku którego jego udział  w kapitale zakładowym Spółki uległ zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem Pan Wojciech Kruk posiadał dotychczas 8.456.033 akcji Spółki co dawało 6,32% ogólnej liczby głosów (przed podwyższeniem kapitału zakładowego).

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego udział Pana Wojciecha Kruka jako akcjonariusza Spółki spadł do poziomu 4, 863% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,863% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent