Raport bieżący Nr 23/2012

Temat: Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji Vistula Group S.A. serii K

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 lipca 2012 roku podjął uchwałę nr 505/12 o następującej treści:

 

„Uchwała nr 505/12
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 3 lipca 2012 r.

§ 1.

1. Na podstawie § 40 ust. 2, § 83 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Vistula Group S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 5 lipca 2012 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 111.551.355 (sto jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 22/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r., i nadać im kod PLVSTLA00052, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 5 lipca 2012 r. Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

 

Erwin Bakalarz

Prokurent