Raport bieżący Nr 22/2013

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Temat - Zawiadomienie  w sprawie zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, działając stosownie do  art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 ze zm.), zawiadomiła Spółkę, iż w związku z wpisem w dniu 16 września 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,20 zł każda, przeprowadzonej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, zmniejszeniu uległ udział Alma Market S.A. oraz jej spółki zależnej Krakchemia S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Rodzaj zdarzenia: rejestracja zwiększenia kapitału zakładowego dokonana w związku z emisją akcji serii M
Data zmiany udziału: 16.09.2013
Firma spółki: Vistula Group S.A.
Siedziba i adres spółki: ul. Starowiślna 48, 31-035 Kraków

Stan posiadania przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.581.169, łącznie Alma Market S.A. i Krakchemia S.A. 14.974.589
Udział procentowy w kapitale zakładowym: Alma Market S.A. 9,26%, Krakchemia S.A. 1,93%, łącznie Alma Market S.A. i Krakchemia S.A. 11,19% 
Liczba głosów posiadanych z akcji: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.581.169, łącznie Alma Market S.A. i Krakchemia S.A. 14.974.589 
Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: Alma Market S.A. 9,26%, Krakchemia S.A. 1,93%, łącznie Alma Market S.A. i Krakchemia S.A. 11,19%.     
Stan posiadania po zmianie udziału:

Liczba posiadanych akcji: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.581.169, łącznie Alma Market S.A. i Krakchemia S.A. 14.974.589
Udział procentowy w kapitale zakładowym: Alma Market S.A. 7,13%, Krakchemia S.A. 1,48%, łącznie Alma Market S.A. i Krakchemia S.A. 8,61% 
Liczba głosów posiadanych z akcji: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.581.169, łącznie Alma Market S.A. i Krakchemia S.A. 14.974.589 
Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: Alma Market S.A. 7,13%, Krakchemia S.A. 1,48%, łącznie Alma Market S.A. i Krakchemia S.A. 8,61%

 

Erwin Bakalarz

Prokurent