Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 . pkt 2 Ustawy o ofercie -  informacje bieżące i okresowe


Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”)  podaje  do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

 

Skonsolidowane raporty kwartalne:

- skonsolidowany  raport kwartalny za I  kwartał 2018 – 16 maja 2018 r.

 

- skonsolidowany  raport kwartalny za III kwartał 2018 – 14 listopada 2018 r.

 

 

Skonsolidowany  raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku –  29 sierpnia 2018 r.

 

Raporty roczne za rok 2017:

- jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 21 marca 2018 r.

 

- skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 21 marca 2018 r.

 

 

Vistula Group S.A.  na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia informuje, że w 2018 r. nie będzie  przekazywała do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodnie z zakresem wynikającym z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Vistula Group S.A. informuje jednocześnie, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, w 2018 r. nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości raportu kwartalnego

i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz za II kwartał 2018 r.