Raport bieżący nr 2/2015

Raport bieżący: 2/2015


Podstawa prawna: Art. 160 ust. ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Temat: Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

 

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1.Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Jerzy Mazgaj

 

2.Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

 

3.Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie

 

4.Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena (zł)

9 stycznia 2015; Kupno; 100.000; 1,87

9 stycznia 2015; Kupno; 100.000; 1,89

9 stycznia 2015; Kupno; 100.000; 1,91

12 stycznia 2015; Kupno; 200.000; 1,92

 

5.Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

 

6.Tryb zawarcia transakcji

Transakcje sesyjne  na GPW

 

7.Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   12 stycznia 2015 roku

 

8.Inne uwagi

 

 

Erwin Bakalarz

Prokurent