Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - imformacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w kwietniu 2018.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 30/2017 z dnia 8 maja 2017 r., numer 34/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r., numer 44/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., numer 46/2017 z dnia 15 września 2017 r., numer 52/2017 z dnia 13 listopada 2017 r., numer 53/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. oraz numer 9/2018 z dnia 1 marca 2018 r. dotyczących procesu przygotowania połączenia spółek Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmująca) oraz Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana), przekazuje do publicznej wiadomości otrzymaną w dniu 7 maja 2018 r. pisemną opinię biegłego sporządzoną dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: KR XI Ns-Rej. KRS 7559/18/241, w sprawie zbadania Zmiany nr 1 do planu połączenia spółek Vistula Group S.A. i Bytom S.A. podpisanej w dniu 1 marca 2018 r., sporządzoną zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu Spółek handlowych.
Opinia biegłego, o której mowa powyżej jest dostępna do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.vistulagroup.pl w zakładce dla inwestorów oraz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Files to download