Raport bieżący nr 21/2015

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa prawna: inne uregulowania


Temat: Kandydatura Pana Ryszarda Petru do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 8 kwietnia 2015 r. IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), będący akcjonariuszem Spółki, w związku z porządkiem obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2015 roku, zgłosił kandydaturę Pana Ryszarda Petru do powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.

 

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej otrzymane od Funduszu informacje dotyczące życiorysu Pana Ryszarda Petru celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed  podjęciem uchwał dotyczących wyboru Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

Pan Ryszard Petru – Kandydat do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

 

Ryszard Petru - Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.  Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Solaris Bus & Coach oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej EUCO SA. Jest również prezesem Fundacji For Europe. W latach 2011-2014 był partnerem PwC w Polsce odpowiedzialnym za sektor małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działu Doradztwa Biznesowego. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający kierujący pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich w PKO BP, a także pełnił funkcję dyrektora BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego. Jednocześnie  był głównym ekonomistą banku odpowiedzialnym za badania makroekonomiczne dla potrzeb całego banku. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Głównego Ekonomisty Banku BPH, w którym był odpowiedzialny za prowadzenie badań i  analiz makroekonomicznych polskiej gospodarki.

 

W latach 2001-2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi, w szczególności zaś reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Doradzał w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

 

W latach 1997-2000 był doradcą Leszka Balcerowicza wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów. Zajmował się reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Pracował również nad reformą finansów publicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Autor książki „Koniec Wolnego Rynku? Geneza Kryzysu” NCK, 2014.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent