Raport bieżący Nr 21/2013

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Temat - Zawiadomienie  o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Vistula Group  S.A. w Krakowie  („Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2013 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa („IPOPEMA TFI”), zawiadomienie przekazane na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 ze zm.), iż w wyniku nabycia przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, w tym IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) poprzez objęcie akcji serii M i powzięcie w dniu 16 września 2013 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji Spółki serii M, łączny udział funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI, w tym Funduszu, w ogólnej liczbie głosów Spółki przekroczył próg 10%.

Przed ww. zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadały 6.719.999 akcji Spółki, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego Spółki, dających 6.719.999 głosów, co stanowiło 5,02% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, w tym Fundusz, posiadają łącznie 21.869.999 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego Spółki i daje 21.869.999 głosów oraz 12,58% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Towarzystwo, jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększania jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Spółkę w ramach IPOPEMA 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, jak i innych zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych.

Erwin Bakalarz

Prokurent