Raport bieżący Nr 21/2012

 

Podstawa prawna: informacje poufne

Temat: Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii K emitowanych przez Vistula Group S.A.

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) informuje, iż na posiedzeniu odbytym w  dniu 29 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia, o którym mowa w §1 ust. 1 Uchwały nr 22/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru, ustaliła cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii K emitowanych przez Spółkę na 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję serii K.

Erwin Bakalarz

Prokurent