Raport bieżący Nr 20/2013

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Temat - Zawiadomienie o posiadaniu akcji dających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

I

Vistula Group  S.A. w Krakowie  („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2013 r. Pioneer Pekao Investment Management S.A. („PPIM”), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), zawiadomił Spółkę o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,32% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera poniższe informacje:

 

Dotyczy wszystkich Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.

 

Rodzaj zdarzenia: kupno akcji na rynku regulowanym oraz objęcie akcji emisji serii M i powzięcie, na podstawie raportu bieżącego Spółki nr 18/2013 z dnia 16.09.2013 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Vistula Group S.A. co spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Data zdarzenia: 16.09.2013

Firma spółki: Vistula Group S.A.

Siedziba i adres spółki: ul. Starowiślna 48, 31-035 Kraków

 

Stan posiadania przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji: 5.744.245

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 4,29%

Liczba głosów z posiadanych akcji: 5.744.245

Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 4,29%

Stan posiadania po zmianie udziału:

Liczba posiadanych akcji: 9.244.728

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,32%

Liczba głosów z posiadanych akcji: 9.244.728

Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,32%

 

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A.  (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).

 

 

II

Vistula Group  S.A. w Krakowie  („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2013 r.  Pioneer Pekao Investment Management S.A. („PPIM”), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), zawiadomił Spółkę w imieniu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,04% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem  instrumentów finansowych.

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera poniższe informacje:

 

Dotyczy Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Rodzaj zdarzenia: objęcie akcji emisji  serii M i powzięcie na podstawie raportu bieżącego Spółki nr 18/2013 z dnia 16.09.2013 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Vistula Group S.A. co spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Data zdarzenia: 16.09.2013

Firma spółki: Vistula Group S.A.

Siedziba i adres spółki: ul. Starowiślna 48, 31-035 Kraków

 

Stan posiadania przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji: 5.268.895

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 3,94%

Liczba głosów z posiadanych akcji: 5.268.895

Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 3,94%

Stan posiadania po zmianie udziału:

Liczba posiadanych akcji: 8.768.895

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,04%

Liczba głosów z posiadanych akcji: 8.768.895

Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,04%

 

Akcjonariuszem posiadającym wskazaną powyżej liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Portfel funduszu stanowi podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent