Raport bieżący Nr 20/2012

Podstawa prawna: informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Emitenta na temat stosunku prawa poboru do akcji serii K nowej emisji

Zarząd Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22/04/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. dotyczącą emisji Akcji serii K (Akcji Oferowanych), podaje do wiadomości, że uchwała nr 22/04/2012 zawiera omyłkę w obliczeniu parytetu w paragrafie 1 ust. 5 wynikającą z zaokrąglenia, polegającą na przyjęciu parytetu wymiany wedle którego pięć praw poboru będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji serii K (a zatem stosunek prawa poboru do akcji nowej emisji przyjęty został na 0,2). Tymczasem zgodnie z art. 433 par. 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, a zatem faktyczny stosunek prawa poboru do akcji nowej emisji wynosi 0,19999999103. Ponieważ art. 433 par. 1 KSH ma charakter przepisu bezwzględnie obowiązującego, nadrzędnego w stosunku do treści uchwały emisyjnej, Spółka przyjmuje wynikający z art. 433 par. 1 KSH parytet. W ten sposób zastosowanie znajdzie paragraf 1ust. 7 uchwały nr 22/04/2012, zgodnie z którym nastąpi pomnożenie praw poboru Akcji serii K przez 0,19999999103 i otrzymany iloczyn zostanie wówczas zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej. W związku z powyższym Spółka informuje, że stosownie do art. 433 par. 1 KSH w celu złożenia zapisu na jedną akcję serii K w wykonaniu prawa poboru konieczne będzie posiadanie co najmniej sześciu jednostkowych praw poboru.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent