Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Podsumowanie niepublicznej oferty (sprzedaży) akcji serii N w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie przepisu § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje poniżej szczegółowe informacje na temat zakończenia oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N („Akcje”) wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 r., dokonanej w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E w ramach realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała”):

Z uwagi na tryb subskrypcji inwestorzy składali oświadczenia o objęciu akcji serii N oraz nie był dokonywany przydział akcji.

1) Data rozpoczęcia oferty (sprzedaży): 3 kwietnia 2018 r.; data zakończenia oferty (sprzedaży): 6 kwietnia 2018 r.

2) Data złożenia oświadczeń o objęciu Akcji, o których mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych: w dniach od 3 kwietnia 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych ofertą (sprzedażą): 2.000.000,

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy: nie dotyczy,

5) Liczba papierów wartościowych objętych oświadczeniami o objęciu Akcji: subskrypcją objęto 2.000.000  sztuk akcji serii N. Emisja została skierowana do inwestorów będących osobami fizycznymi (posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E),

6) Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 2,00 zł,

7) Liczba osób, które złożyły oświadczenia o objęciu Akcji w ramach oferty: 38,

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy,

10) Wartość przeprowadzonej oferty: 4.000.000 zł,

11) Łączne określenie wysokości kosztów oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papierów wartościowego objętego subskrypcją:

W związku z zakończeniem programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały, Spółka udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zewnętrznych uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji Akcji oraz ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego.