Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Powołanie Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencjiVistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 11 kwietnia 2017 roku dokonała wyboru Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.
Zgodnie z treścią podjętych jednomyślnie uchwał Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji powołani zostali dotychczasowi jego członkowie w osobach:
Pan Grzegorz Pilch na stanowisko Prezesa Zarządu;
Pan Mateusz Żmijewski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;
Pan Erwin Bakalarz na stanowisko Członka Zarządu.

Informacje dotyczące życiorysów zawodowych Pana Grzegorza Pilcha, Pana Mateusza Żmijewskiego oraz Pana Erwina Bakalarza, Spółka przekazała do publicznej wiadomości odpowiednio w raportach bieżących nr 17/2014 oraz nr 10/2015.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wymienione osoby, powołane do Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.