Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR –informacje poufne


Rejestracja akcji serii N Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., wprowadzenie akcji serii N do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW oraz zmiana struktury kapitału zakładowego SpółkiVISTULA GROUP SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uwzględniając treść § 5 ust. 1 pkt. 9 oraz § 34  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim (Dz.U. z 2014. poz. 133 t.j. z późn. zm.), informuje, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. otrzymała od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu pełniącego funkcję agenta rozliczeniowego, zawiadomienie o rejestracji w dniu 10 kwietnia 2017 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 2.020.000 sztuk akcji serii N Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł.  Rejestracja wyżej wymienionych akcji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (objęcie i zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych do ich objęcia) nastąpiła na podstawie instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 13 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zgodnie z Uchwałą nr 342/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 maja 2016 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2016.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, zgodnie z Uchwałą nr 528/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 maja 2016 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2016, nastąpiło wprowadzenie 2.020.000 sztuk akcji serii N Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW pod kodem „PLVSTLA00011”.

Powyższe akcje serii N zostały objęte przez uczestników programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej) ("Program Motywacyjny"), ustanowionego uchwałą nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2015, którzy wykonali prawo z przysługujących im imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E. Powyższe akcje zostały objęte i opłacone w dniu 10 kwietnia 2017 r.  po cenie 2,00 zł za akcję, na łączną kwotę 4.040.000,00 zł.

Zgodnie z art. 451 § 2 oraz art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych, nabycie praw z akcji serii N oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło z chwilą zapisania akcji serii N na rachunku papierów wartościowych Osób Uprawnionych, tj. w dniu 10 kwietnia 2017 roku.
W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu z kwoty kapitału 37.665.932,80 zł podzielonego na 177.174.964 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (reprezentujących 177.174.964 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) do kwoty kapitału 38.069.932,80 zł podzielonego na 179.194.964 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (reprezentujących 179.194.964   głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o rejestracji wyżej opisanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji akcji serii N w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym wpis w rejestrze ma charakter deklaratoryjny.