Raport bieżący Nr 17/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Zawarcie znaczącej umowy.

Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 września 2013 r. zawarła z bankiem Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę wielocelową o kredyt w rachunku bieżący na kwotę 10.000.000 złotych, limit gwarancyjny 1 na kwotę 5.000.000 euro, limit gwarancyjny 2 na kwotę 800.000 USD i limit gwarancyjny 3 na kwotę 2.600.000 złotych („Umowa”). Na podstawie Umowy Bank udostępni na rzecz Spółki odnawialny kredyt w rachunku bieżącym na kwotę w wysokości 10.000.000 złotych, (ii) Limit Gwarancyjny 1 na kwotę w wysokości 5.000.000 euro, przeznaczony na gwarancje bankowe (iii) Limit Gwarancyjny 2 na kwotę w wysokości 800.000 USD, przeznaczony na gwarancje bankowe (iv) Limit Gwarancyjny 3 na kwotę w wysokości 2.600.000 złotych, przeznaczony na gwarancje bankowe. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi WIBOR dla depozytów O/N powiększony o marżę Banku. Ponadto Umowa zawiera szereg tzw. kowenantów, tj. szczegółowych i restrykcyjnych klauzul zobowiązujących Spółkę, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowić będą:

- Hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do łącznej kwoty 54.450.000,00 PLN,

- Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych Spółki, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do łącznej kwoty 54.450.000,00 PLN; - Zastaw rejestrowy na akcjach spółki zależnej DCG SA, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do łącznej kwoty 54.450.000,00 PLN;

- Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia; cesja wierzytelności z kontraktów handlowych;

- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki;

- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest jej łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent