Raport bieżący Nr 17/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Temat : Powołanie Komitetu Audytu w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2012 roku

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu odbytym w dniu 14 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, Nr 77, poz. 649 z zm.) – powołała jako organ kolegialny i doradczy Rady Nadzorczej stały Komitet Audytu i ustaliła jego liczebność na trzy osoby.
W skład Komitetu Audytu zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Mirosław Panek – Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Ilona Malik – Członek Komitetu Audytu
Pan Michał Mierzejewski – Członek Komitetu Audytu.
Jednocześnie Spółka informuje, że na posiedzeniu odbytym w  dniu 14 maja 2012 roku, Rada Nadzorcza uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696  do:
a) dokonania przeglądu  jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2012 r.– 30.06.2012 r. oraz  przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki  za okres 1.01.2012 r. – 30.06.2012 r.
b) dokonania badania  jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2012 r. – 31.12.2012 r. oraz badania  skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2012 r. –31.12.2012 r.
Umowa z firmą audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. zostanie zawarta na rok obrotowy 2012.
Spółka korzystała dotychczas z usług PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres pierwszego półrocza roku obrotowego 2010 i 2011 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i 2011.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent