Raport bieżący nr 16/2015

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 pkt 2 Ustawy o obrocie - informacja o trasakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

 

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:

 

Brak zgody na publikację danych osobowych

 

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

 

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. zawarta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną.

 

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji

 

Podmiot, w którym osoba obowiązana pełni funkcję w Radzie Nadzorczej.

 

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

 

Akcje spółki Vistula Group S.A.

 

5. Data i miejsce sporządzenia informacji

 

Kraków, 26 marca 2015 roku.

 

6. Opis transakcji

 

Data transakcji; Data rozliczenia transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena

23.03.2015; 25.03.2015; Kupno; 200.000; 2,45 PLN

 

7. Miejsce zawarcia transakcji

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 

8. Tryb zawarcia transakcji

 

Transakcja pakietowa na GPW

 

Erwin Bakalarz

Prokurent