Raport bieżący Nr 16/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Temat: Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku  o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego.

 

 

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek Spółki o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z
publiczną ofertą  Akcji Spółki serii K, emitowanych z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.).

 

Erwin Bakalarz

Prokurent