Raport bieżący nr 14/2018

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 roku otrzymała od Pana Grzegorza Pilcha, Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mateusza Żmijewskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Pana Erwina Bakalarza, Członka Zarządu Spółki powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Powiadomienia, o  których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Files to download