Raport bieżący nr 14/2017

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group
S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r.


Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


1. Zarząd Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w piśmie z dnia 5 kwietnia 2017 r. Otwarty
Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” jako akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych złożył w Spółce żądanie umieszczenia
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r. („Walne
Zgromadzenie”), po punkcie: „Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.” nowego punktu porządku obrad w
brzmieniu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Wraz z wyżej opisanym żądaniem przedstawiono poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące
proponowanego punktu porządku obrad:

„Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ………….
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ………….
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

2. W związku z opisanym w pkt. 1 powyżej żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną
na żądanie akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i przedstawia poniżej nowy porządek
obrad Walnego Zgromadzenia.

„Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017
roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A.
oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w
sprawie sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za
rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula
Group S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu
podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.