Raport bieżący Nr 14/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Dojście do skutku emisji akcji Vistula Group S.A. serii M

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że  emisja akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,80 zł za jedną akcję serii M,  emitowanych na podstawie uchwały nr 17/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki - doszła do skutku, tj. w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd Emitenta podmiotów, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 40.000.000 akcji  zwykłych na okaziciela serii M.

 

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż bez zbędnej zwłoki podejmie wszelkie czynności prawne i faktyczne konieczne dla ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności czynności związane ze złożeniem i zatwierdzeniem prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent