Raport bieżący Nr 13/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Wcześniejszy wykup obligacji serii C

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 sierpnia 2013 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 03/08/2013 w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji serii C w całości celem umorzenia zgodnie z punktem 19 „Warunków Emisji 500 Obligacji Imiennych Serii C Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna” z dnia 17 grudnia 2012 r. stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 3/12/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.

 

Przedterminowym wykupem zostaną objęte wszystkie Obligacje Spółki serii C (dalej: „Obligacje”), tj. 500 Obligacji o wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych;

Dniem wykupu dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 16 sierpnia 2013 roku. Wykup zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Odsetki będą naliczane do dnia wcześniejszego wykupu i będą płatne w dniu  19 sierpnia 2013 roku.”

 

Przed podjęciem wyżej wymienionej Uchwały Zarządu Spółki nr 03/08/2013, datą wykupu Obligacji był dzień 20 grudnia 2013 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent