Raport bieżący Nr 13/2012

Raport bieżący: 13/2012


Temat: Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) po przeprowadzeniu konsultacji ze znaczącymi akcjonariuszami Spółki, podjął decyzję o zmianie projektu Uchwały nr 17/04/2012  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała”), opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 6/2012 z dnia 23.03.2012 roku.
Poniżej Zarząd Spółki przedstawia tekst jednolity zmienionego projektu Uchwały oraz opinie uzasadniające wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz prawa poboru akcji serii L.

---

„Uchwała nr 17/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.
z dnia 23 kwietnia 2012 roku


w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

I. Program Motywacyjny w spółce Vistula  Group S.A.


§ 1.
[Cele oraz umotywowanie uchwały]

1.    Zważywszy, iż praca Zarządu Vistula Group S.A. ("Spółka") oraz kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ("Grupa") w dalszym okresie działalności Spółki i Grupy będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką i Grupą członków Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry menedżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz spółek z Grupy ("Uprawnieni"), Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("Program Motywacyjny").

2.    Podjęcie niniejszej uchwały i wprowadzenie powyższego Programu Motywacyjnego nie uchybiają uprawnieniu posiadaczy warrantów serii A, serii B oraz serii C do objęcia odpowiednio akcji Spółki serii C, E i J oraz prawu do objęcia warrantów serii A lub B osobom uprawnionym, o których mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2005 roku, zmienioną kolejno:
a)    uchwałą nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2005 roku,
b)    uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2006 roku, a także
c)    uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2007 roku,
oraz warrantów serii C o których mowa w uchwale nr 27/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z dnia 29 czerwca 2009 roku o ile w latach, o których mowa w tych uchwałach ziściły się warunki niezbędne do ich objęcia przewidziane przez dotychczasowe brzmienie tych uchwał.
3.    Objęcie akcji serii L przez posiadaczy warrantów serii D oraz objęcie warrantów serii D, o których mowa w niniejszym punkcie, będzie podlegało postanowieniom niniejszej uchwały.


§ 2.
[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1.    Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii L po cenie emisyjnej równej średniemu kursowi akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda") z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały, w liczbie uwzględniającej cele Programu Motywacyjnego oraz wpływ tych osób na wartość Spółki lub wzrost kursu jej akcji. Średni kurs akcji liczony będzie jako średnia kursów zamknięcia.

2.    Program Motywacyjny będzie trwał 3 lata począwszy od roku 2012 i zostanie podzielony na trzy roczne okresy 2012, 2013 i 2014, które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie.

3.    Szczegółowe zasady realizacji Programu motywacyjnego określać będzie "Regulamin wykonania Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Vistula Group S.A.", który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki oraz "Regulamin wykonania Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej i osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Vistula Group S.A. oraz spółek z jej grupy kapitałowej", który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Zarządu.


II. Warranty subskrypcyjne


§ 3.
[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Emituje się 4.000.000 (cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych serii D ("Warranty") na akcje na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

§ 4.
[Uprawnieni do objęcia Warrantów]

1.    Uprawnionymi do objęcia Warrantów są: członkowie Zarządu Spółki oraz osoby, które na dzień oferowania Warrantów należą do kluczowej kadry menedżerskiej oraz osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki i spółek z Grupy, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach.


2.    Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały, jednokrotnie na cały okres obowiązywania niniejszego Programu Motywacyjnego, listę osób Uprawnionych spośród członków Zarządu Spółki oraz liczbę Warrantów która zostanie zaoferowana członkom Zarządu Spółki wraz z ilością Warrantów, która będzie przysługiwała do objęcia poszczególnym członkom Zarządu Spółki. Przy czym Członkom Zarządu Spółki zaoferowanych zostanie nie mniej niż 50% wydawanych Warrantów. Lista osób uprawnionych, o której mowa powyżej powstanie w terminie 1 miesiąca od przyjęcia niniejszego Programu.

3.    Listę osób Uprawnionych spośród kluczowej kadry menedżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółek Grupy oraz liczbę Warrantów która zostanie zaoferowana tym Uprawnionym wraz z ilością Warrantów, która będzie przysługiwała im do objęcia określi Zarząd Spółki w formie uchwały.


§ 5.
[Objęcie Warrantów]

Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.


§ 6.
[Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant]

Z zastrzeżeniem § 20 poniżej, jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii L.


§ 7.
[Termin wykonania praw z Warrantów]

1.    Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później do dnia 31 grudnia 2017 r.

2.    Do dnia objęcia przez Uprawnionego akcji serii L Warranty będą niezbywalne.

3.    Warranty podlegają dziedziczeniu. W tym zakresie postanowienie ustępu 2 powyżej nie znajduje zastosowania.


§ 8.
[Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania]

Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty przechowywane będą w wybranym przez Spółkę domu maklerskim, skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać wydane.

§ 9
[Termin emisji Warrantów]

1.    Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej w niniejszym paragrafie, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą.

2.    Warranty wydawane na podstawie niniejszej uchwały oferowane będą w trzech transzach rozliczanych niezależnie co roku, z uwzględnieniem postanowień ust. 6-9 poniżej. Poszczególne transze obejmować będą następujące ilości warrantów:
a)    transza I – 1.333.334 sztuk warrantów
b)    transza II  - 1.333.333 sztuk warrantów
c)    transza III – 1.333.333 sztuk warrantów.

3.    Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionym po ziszczeniu się któregokolwiek z kryteriów określonych w ust. 5 poniżej.

4.    Spełnienie się warunków uzasadniających oferowanie Warrantów rozpatrywane będzie według każdego kryterium odrębnie i z uwzględnieniem jego wielkości ustalonej na dany rok, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.

5.    Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych lat trwania Programu Motywacyjnego:
a)    dla roku 2012:
-      kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2012) nie może być niższy niż  1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy);
-     wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 43.000.000 zł (czterdzieści trzy miliony złotych);
-     zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie może być niższy niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych);
b)    dla roku 2013:
- kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2013) nie może być niższy niż  1,60 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt groszy);
-     wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 51.000.000 zł (pięćdziesiąt jeden milionów złotych);
-     zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie może być niższy niż 18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych); 
c)    dla roku 2014:
-      kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2014) nie może być niższy niż  2,00 zł (dwa złote);
-     wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie może być niższa niż  57.000.000 zł (pięćdziesiąt siedem milionów złotych);
- zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie może być niższy niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych);

6.    W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wielkości osiągniętego zysku netto, Uprawnionym zostanie zaoferowane 35% z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów.

7.    W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wielkości EBITDA, Uprawnionym zostanie zaoferowane 35% z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów.

8.    W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wysokości kursu akcji, Uprawnionym zostanie zaoferowane 30% z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów.

9.    Jeżeli Spółka na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysków za lata obrotowe 2012, 2013 lub 2014, wymogi dotyczące wartości średnich kursów akcji Spółki na Giełdzie, o których mowa w ust. 5, zostaną obniżone o narastającą wartość ustalonych przez Spółkę za te okresy dywidend przypadających na jedną akcję.

10.    Warranty zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki. Zaoferowane Warranty nie mogą być zamieniane na akcje przez rok od daty ich przyznania.

11.    W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką (lub spółką z Grupy) a członkiem Zarządu Spółki lub członkiem kluczowej kadry menedżerskiej lub osobą o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki (lub spółki z Grupy) w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego:
(A) wygasa prawo Uprawnionego do objęcia jakichkolwiek Warrantów, które nie zostały objęte przez niego do dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej;
(B) z uwzględnieniem §7 powyżej, Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby akcji serii L, jaka będzie wynikała z liczby Warrantów posiadanej przez takiego Uprawnionego w dniu rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej.
Warranty, co do których wygasło prawo do ich objęcia przez wyżej wymienione osoby mogą zostać przydzielone innym osobom na zasadach określonych w paragrafie 4 powyżej.

12.    Postanowienia ustępu poprzedzającego nie znajdują zastosowania, jeżeli doszło do rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką (lub spółką z Grupy) a członkiem Zarządu Spółki lub członkiem kluczowej kadry menedżerskiej lub osobą o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki (lub spółki z Grupy) a następnie (w terminie do jednego miesiąca) doszło do zawarcia kolejnej umowy tego typu ze Spółką lub spółką z Grupy lub doszło do ponownego powołania do składu Zarządu Spółki.

13.    Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.

14.     Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którymi są członkowie Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji.

15.    Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

16.    Dane skonsolidowane używane na potrzeby wyliczenia EBITDA i zysku netto nie obejmują spółek zależnych i stowarzyszonych w upadłości

17.    W przypadku emisji nowych akcji, przejęcie innej spółki, połączenie z inną spółką, skupu akcji własnych warunki przedstawione w par 5 zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Walne Zgromadzenie.

18.    Przy ustalaniu zysku netto i EBIDTA jako kryteriów Programu Motywacyjnego, o których mowa w ust. 5 powyżej wyłącza się transakcje jednorazowe. Decyzję w sprawie kwalifikacji i wyłączenia transakcji jednorazowych podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.


III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki


§ 10.
[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych).

§ 11.
[Oznaczenie akcji nowych emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji.

§ 12.
[Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów serii D.

§ 13.
[Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii L]


Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L przez posiadaczy warrantów serii D upływa w dniu 31 grudnia 2017 r. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L są członkowie Zarządu oraz osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej oraz osoby Spółki i spółek z Grupy, o których mowa w § 4 powyżej, pełniące wskazane w tym postanowieniu funkcje w Spółce i w spółkach z Grupy w dniu złożenia oferty objęcia Warrantu.

§ 14.
[Cena emisyjna akcji serii L]

1.    Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.

2.    Cena emisyjna akcji serii L będzie równa 6-miesięcznej średniej cen zamknięcia przed dniem odbycia WZA.

§ 15.
[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli nie zostaną zapisane przed takim dniem wówczas uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku obrotowego.

§ 16.
[Wyłączenie prawa poboru]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości.

§ 17.
[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii L]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii L.

IV. Dopuszczenie akcji serii L do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji serii L

§ 18.

1.    Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) ("Ustawa") Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich Akcji serii L oraz upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszystkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie.

2.    Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii L oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii L oraz wykonania wszystkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji serii L.

V. Zmiana Statutu Spółki

§ 19.

W związku z treścią niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki § 9 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.955.400 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy), emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 3.940.000 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy), emisji akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 5.437.000 (pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy) oraz emisji akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony).

3. Akcje serii C, serii E, serii J oraz serii L obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B, serii C oraz serii D emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2005 r., w brzmieniu zmienionym uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2006 r., uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 r., na podstawie uchwały nr 27/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2009 r. oraz na podstawie uchwały nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  23 kwietnia 2012 r.”

§ 20.


W przypadku dokonania podziału lub połączenia akcji Spółki posiadaczom warrantów serii D będzie przysługiwało prawo do objęcia na podstawie odpowiednio jednego warrantu serii D takiej liczby akcji serii L (lub innej serii utworzonej w wyniku podziału lub połączenia), że łączna wartość nominalna akcji Spółki możliwych do objęcia na podstawie odpowiednio jednego warrantu serii D po podziale lub połączeniu akcji Spółki nie ulegnie zmianie, a cena emisyjna akcji zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona. W przypadku, gdy po podziale lub połączeniu akcji Spółki z liczby posiadanych odpowiednio warrantów serii D wyniknie możliwość objęcia części akcji serii L, liczba akcji serii L, do objęcia których będzie uprawniony posiadacz warrantów serii D zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.”OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI VISTULA GROUP S.A. UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPYJNYCH SERII D


Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D jest cel emisji akcji serii L, które zostaną zaoferowane do objęcia przez uprawnionych z emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii L. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym do ich nabycia w ramach programu motywacyjnego, który będzie realizowany zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku i będą stanowić instrument realizacji tego programu. Osobami biorącymi udział w programie motywacyjnym będą osoby wchodzące w skład kadry menedżerskiej Spółki, pełniące funkcje członków Zarządu Spółki lub inne osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy w dniu oferowania Warrantów (poszczególnych transz). Możliwość nabycia akcji serii L będzie mieć znaczenie motywacyjne przede wszystkim dla członków zarządu Spółki, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i poprawy jej wyników finansowych. Emisja akcji serii L skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu motywacyjnego staną się posiadaczami warrantów subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej grupy kapitałowej od osób zarządzających Spółką, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.
Zasady realizacji programu motywacyjnego były przedmiotem konsultacji i uzgodnień pomiędzy akcjonariuszami Spółki reprezentowanymi w jej Radzie Nadzorczej. W ocenie Zarządu, proponowany sposób realizacji programu motywacyjnego oparty o wykorzystanie warrantów subskrypcyjnych oraz ustalona cena emisyjna akcji serii L będą mieć znaczenie motywacyjne dla osób uprawnionych do uczestnictwa w programie.
Z tych względów wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia przez osoby uprawnione do ich nabycia w ramach programu motywacyjnego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.


OPINIA ZARZĄDU O WYŁĄCZENIU PRAW POBORU AKCJI SERII L


Uzasadnieniem wyłączenia przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii L jest cel emisji akcji serii L, które zostaną zaoferowane do objęcia przez uprawnionych z emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii L. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym do ich nabycia w ramach programu motywacyjnego, który będzie realizowany zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku i będą stanowić instrument realizacji tego programu. Osobami biorącymi udział w programie motywacyjnym będą osoby wchodzące w skład kadry menedżerskiej Spółki, pełniące funkcje członków Zarządu Spółki lub inne osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy w dniu oferowania Warrantów (poszczególnych transz). Możliwość nabycia akcji serii L będzie mieć znaczenie motywacyjne przede wszystkim dla członków zarządu Spółki, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i poprawy jej wyników finansowych. Emisja akcji serii L skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu motywacyjnego staną się posiadaczami warrantów subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej grupy kapitałowej od osób zarządzających Spółką, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.
Wysokość ceny emisyjnej akcji serii L została ustalona na poziomie uwzględniającym średni kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 6 miesięcy przed podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku jako najbardziej wiarygodnego i rzeczywistego wskaźnika wartości akcji. Zasady realizacji programu motywacyjnego były przedmiotem konsultacji i uzgodnień pomiędzy akcjonariuszami Spółki reprezentowanymi w jej Radzie Nadzorczej. W ocenie Zarządu, proponowany sposób realizacji programu motywacyjnego oparty o wykorzystanie warrantów subskrypcyjnych oraz ustalona cena emisyjna akcji serii L będą mieć znaczenie motywacyjne dla osób uprawnionych do uczestnictwa w programie.
Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji serii L przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.