Raport bieżący Nr 12/2012 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Kandydatura Pana Mirosława Panka do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 18 kwietnia 2012 r. ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („ING PTE”) reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) poinformowało Spółkę, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 kwietnia 2012 roku, Fundusz zamierza zgłosić kandydaturę Pana Mirosława Panka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.


Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez ING PTE Pan Mirosław Panek spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej oraz zobowiązał się do przestrzegania dobrych praktyk spółek publicznych. W opinii ING PTE doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Mirosława Panka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.


Jednocześnie  Spółka przekazuje poniżej otrzymane od ING PTE informacje dotyczące życiorysu zawodowego Pana Mirosława Panka, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed  podjęciem uchwał dotyczących wyboru Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.


Mirosław Panek - Kandydat do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.


Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1982), doktor astrofizyki (PAN, 1987). Licencje maklera papierów wartościowych (1992), doradcy inwestycyjnego (1994) oraz tytuł CFA (2000). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach zarządzających aktywami na rynku kapitałowym.


1994 – 1996 Doradca Inwestycyjny, COK Banku Handlowego w Warszawie S.A.

1997 – 1998 Członek Zarządu, Doradca Inwestycyjny, ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A.

1999 – 2006 Dyrektor Inwestycyjny, ING Investment Management (Polska) S.A.

2002 – 2006 Prezes Zarządu, INF TFI i ING Investment Management (Polska) S.A.

2006 – 2007 Członek Zarządu, PZU S.A.

w 2008 Członek Zarządu, Opera TFI


Był także członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG (1994 -1997), wiceprzewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005 – 2006),  członkiem Rady Nadzorczej PHF S.A. (2006 – 2007), przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Asset Management S.A. (2006 – 2007), a od 2004 jest członkiem Rady Fundacji Ośrodka KARTA.

Od 2009 pełni funkcje członka Rad Nadzorczych spółek ATM S.A., Mostostal Zabrze – Holding S.A. oraz Vistula Group S.A., od 2010 Mennica Polska S.A., a od 2011 Protektor S.A.


W imieniu Vistula Group S.A.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent