Raport bieżący Nr 1/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Podsumowanie informacji o kosztach emisji akcji serii M

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, dotyczącego podsumowania subskrypcji  prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M („Akcje”), informuje, iż całkowite koszty emisji Akcji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 247.362,00 zł netto, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty wraz z kosztami doradztwa i przygotowania prospektu emisyjnego: 185.000,00 zł,
b) opłaty sądowe, skarbowe i notarialne oraz związane z przeprowadzonymi czynnościami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z  rejestracją Akcji oraz ich wprowadzeniem do publicznego obrotu: 62.362,00 zł,
c) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
d) Promocja oferty: nie dotyczy.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 0,006 zł.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent